Kieliluotsi

Kieliluotsi

Kieliluotsi Oy

Kieliluotsi on pieni hamina­lainen perhe­yritys, joka on erikois­tunut suomen kieleen. Tarjoamme laaduk­kaita kieli- ja asiantuntija­palveluja yrityksille, muille organisaa­tioille ja yksityis­henkilöille.

Arvomme

Asiakas­lähtöisyys

Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat toiminta­mallit parhaan loppu­tuloksen saavutta­miseksi.

Luotettavuus

Tuotamme palvelumme ammatti­taitoisesti ja luotet­tavasti asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Joustavuus

Toimin­tamme on joustavaa ja sopeutet­tavissa tapaus­kohtaisesti.

Työn laatu

Panostamme työmme laatuun, ja teemme kaikkemme saadak­semme asiak­kaamme tyytyväi­siksi.

Yrityksemme historia lyhyesti

Kieliluotsin ovat perustaneet FM Jutta Posti (o.s. Jarvansalo) ja DI Antti Posti. Vuosina 2012–2017 yritys­toimintaa harjoi­tettiin sivu­toimisena toimi­nimenä. Kesällä 2017 yritys muutettiin toiminnan laajen­nuttua osake­yhtiöksi, ja nykyään Kieliluotsi Oy palvelee asiak­kaitaan täysi­päiväisesti. Yrityksen koti­paikka on Hamina, mutta toiminta-alue levit­täytyy kaikki­alle, missä tarvetta on.

Yrittäjien esittely

Jutta Posti toimii Kieliluotsissa päävas­tuul­lisena kieli­asiantun­tijana. Hän on suorit­tanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yli­opistossa pää­aineenaan suomalais-ugrilainen kielen­tutkimus, jonka perus- ja aine­opinnot ovat lähes samat kuin suomen kielen opin­noissa. Jutta on opis­kellut myös fone­tiikkaa, useita vieraita kieliä (esim. venäjää Turun yli­opistossa sekä norjaa ja pohjois­saamea Tromssan yliopis­tossa Norjassa) ja informaatio­tutkimusta (Oulun yliopistossa). Hän on työsken­nellyt muun muassa opetta­jana, kieli­kouluttajana ja kirjaston­hoitajana.

Antti Posti on Kieliluotsin toimitus­johtaja. Hän on koulutuk­seltaan logistiikka-alan diplomi-insinööri (Lappeen­rannan teknil­linen yli­opisto) ja tieto­liikenne­insinööri (Kymen­laakson ammatti­korkea­koulu). Työelämässä Antti on toiminut muun muassa Turun yli­opistossa tutkijana, urheilu­seurassa toiminnan­johtajana ja erilai­sissa ICT-alan työ­tehtävissä. Hän siis hallitsee erityisen hyvin teknisen kirjoit­tamisen ja tekniikan alan sanaston sekä organi­saation johta­misen.