Kieliluotsi

Kieliluotsi

Kieliluotsi Oy

Kuva: Kieliluotsin logo.

Kieliluotsi on suomen kieleen erikois­tunut, kieli- ja asiantuntija­palveluja tarjoava yritys. Yrityksemme palvelu­valikoimaan kuuluvat (ks. tarkemmin Palvelut-osiosta)

Kuva: Majakka.
  • tekstien oikoluku, kielen­tarkistus ja kielen­huolto
  • teksti­sisällön tuottaminen
  • käännökset
  • kieli­koulutus
  • tutkimus- ja tiedonhaku­palvelut
  • puhtaaksi­kirjoitus ja litterointi
  • tietojen tallennus­palvelut.

Palvelumme on suunnattu niin yrityk­sille ja muille organisaa­tioille kuin yksityishenkilöillekin. Kaikki tarjoa­mamme palvelut ovat räätälöi­tävissä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Arvomme

Kuva: Ankkuri.

Asiakas­lähtöisyys

Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat toiminta­mallit parhaan loppu­tuloksen saavutta­miseksi.

Kuva: Ankkuri.

Luotettavuus

Tuotamme palvelumme ammatti­taitoisesti ja luotet­tavasti asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Kuva: Ankkuri.

Joustavuus

Toimin­tamme on joustavaa ja sopeutet­tavissa tapaus­kohtaisesti.

Kuva: Ankkuri.

Työn laatu

Panostamme työmme laatuun, ja teemme kaikkemme saadak­semme asiak­kaamme tyytyväi­siksi.

Yrityksen historia lyhyesti

Kieliluotsin ovat perustaneet FM Jutta Posti (o.s. Jarvansalo) ja DI Antti Posti. Vuosina 2012–2017 yritys­toimintaa harjoi­tettiin sivu­toimisena toimi­nimenä. Kesällä 2017 yritys muutettiin toiminnan laajen­nuttua osake­yhtiöksi, ja nykyään Kieliluotsi Oy palvelee asiak­kaitaan täysi­päiväisesti. Yrityksen koti­paikka on Hamina, mutta toiminta-alue levit­täytyy kaikki­alle, missä tarvetta on.

Kuva: Kompassi.

Yrittäjien esittely

Kuva: Jutta Posti.

Jutta Posti toimii Kieliluotsissa päävas­tuul­lisena kieli­asiantun­tijana. Hän on suorit­tanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yli­opistossa pää­aineenaan suomalais-ugrilainen kielen­tutkimus, jonka perus- ja aine­opinnot ovat lähes samat kuin suomen kielen opin­noissa. Jutta on opis­kellut myös fone­tiikkaa, useita vieraita kieliä (esim. venäjää Turun yli­opistossa sekä norjaa ja pohjois­saamea Tromssan yliopis­tossa Norjassa) ja informaatio­tutkimusta (Oulun yliopistossa). Hän on työsken­nellyt muun muassa opetta­jana, kieli­kouluttajana ja kirjaston­hoitajana.

Kuva: Antti Posti.

Antti Posti on Kieliluotsin toimitus­johtaja. Hän on koulutuk­seltaan logistiikka-alan diplomi-insinööri (Lappeen­rannan teknil­linen yli­opisto) ja tieto­liikenne­insinööri (Kymen­laakson ammatti­korkea­koulu). Työelämässä Antti on toiminut muun muassa Turun yli­opistossa tutkijana, urheilu­seurassa toiminnan­johtajana ja erilai­sissa ICT-alan työ­tehtävissä, joten hän hallitsee erityisen hyvin teknisen kirjoit­tamisen ja tekniikan alan sanaston sekä organi­saation johta­misen.