Kieliluotsi

Kieliluotsi

Kieli- ja asiantuntijapalvelumme

Oikoluku, kielen­tarkistus ja kielen­huolto

Oikoluemme, tarkistamme, huollamme ja editoimme kaiken­laisia suomen­kielisiä tekstejä, kuten markkinointi- ja viestintä­materiaaleja, verkko­sivustoja, käännös­tekstejä, tutkimus­raportteja, artikkeleita, kirjoja, aikakaus­lehtiä sekä opinnäyte­töitä.

Lisätietoja...

Teksti­sisällön tuottaminen

Kirjoitamme suomeksi asiak­kaidemme tarpeiden mukaisia tekstejä, esimerkiksi tuote­kuvauksia, markkinointi- ja viestintä­materiaaleja, käyttö­ohjeita, muuta teknistä tekstiä, koulutus­aineistoja ja blogi­tekstejä, sekä tuotamme teksti­sisältöä lehtiin, verkko­sivustoihin ja sosiaa­liseen mediaan.

Lisätietoja...

Käännökset

Käännämme suomeksi monen­laisia tekstejä. Palveluun kuuluu myös tekstien oiko­luku. Kieli­parimme ovat

 • englanti–suomi
 • ruotsi–suomi
 • norja–suomi
 • pohjoissaame–suomi
 • venäjä–suomi.
Lisätietoja...

Kieli­koulutus

Tarjoamme kieli­koulutusta yrityksille, muille organisaatioille ja yksityis­henkilöille:

 • suomea suoma­laisille ja ulko­maalaisille
 • englantia
 • ruotsia
 • norjaa
 • pohjois­saamea
 • venäjää.
Lisätietoja...

Tutkimus ja tiedon­haku

Teemme kirjallisuus-, kysely- ja haastattelu­tutkimuksia eri­laisista aihe­piireistä. Tarjoamme myös tiedonhaku­palveluja, eli etsimme ja koostamme tietoa ja materi­aalia asiak­kaidemme tarpeiden mukai­sesti.

Lisätietoja...

Puhtaaksi­kirjoitus

Kirjoitamme sähköiseen teksti­muotoon sekä paperilla olevia että skannattuja tekstejä. Alkuperäiset tekstit voivat olla joko käsin tai koneella kirjoitettuja.

Lisätietoja...

Tietojen tallen­taminen

Tallennamme eri­laisia tietoja tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin ja muihin asiakkaan haluamiin kohteisiin. Tiedot voivat olla yritys­tietoja, asiakas­tietoja, tuote­tietoja tai mitä tahansa muita tallennet­tavissa olevia tietoja.

Lisätietoja...