Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Tutkimus ja tiedonhaku

Tutkimus ja tiedonhaku

Teemme Kieliluotsissa asiakkail­lemme erilaisia tutki­muksia, joiden avulla voimme tuottaa tietoa asiak­kaan kannalta tärkeistä asioista.

Tutki­mukset voivat olla pieniä tai suurempia, käytännön­läheisiä tai teoreet­tisempia

  • kirjallisuus­tutkimuksia
  • kysely­tutkimuksia
  • haastattelu­tutkimuksia.

Tarjo­amme myös tutki­musta pinta­puolisempia tiedonhaku­palveluja, joiden tarkoi­tuksena on etsiä ja koostaa tietoa ja materi­aalia erilai­sista asioista asiak­kaan tarpeiden mukai­sesti. Tiedon­haun aihe voi olla lähes mikä tahansa.

Tutkimusta ja tiedon­hakua asioiden selvit­tämiseen

Yritykset ja muut organi­saatiot kohtaavat usein tilan­teita, joissa olisi tarvetta etsiä tietoa jostakin heille tärkeästä asiasta, mahdol­lisesti tutkia asiaa syväl­lisemmin ja kenties koostaa löyde­tystä tiedosta kirjal­linen tuotos tulevai­suuden varalle.

Valitet­tavan usein yrityksen/organi­saation omat resurs­sit eivät kuiten­kaan riitä tällais­ten tutki­musten ja tiedon­hakujen teke­miseen. Ja vaikka resurs­sit riittäi­sivätkin, jois­sakin tilan­teissa kannattaa silti käyttää ulko­puolista toimijaa. Ulko­puolinen toimija pystyy katso­maan asiaa ulko­puolisen silmin ja löytä­mään siitä ihan uusia näkö­kulmia.

Tuotamme asiakkail­lemme uutta tietoa

  • kirjallisuus­tutkimuksilla
  • kysely­tutkimuksilla
  • haastattelu­tutkimuksilla.

Otamme asioista selvää puoles­tanne

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin tutkimus- ja tiedon­haku­tarpeis­tanne sekä myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­tanne!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen