Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Puhtaaksikirjoitus

Puhtaaksi­kirjoitus

Kirjoi­tamme Kieliluotsissa puhtaaksi kaiken­laisia pape­rilla olevia ja skannat­tuja teks­tejä sähköi­seen, muokatta­vissa olevaan teksti­muotoon. Alkuperäistekstit voivat olla joko käsin tai koneella kirjoitettuja.

Puhtaaksikirjoitettava teksti voidaan samalla tarvittaessa oikolukea/tarkistaa. Myös tekstin asettelut ja muotoilut voidaan tehdä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Lisäksi voimme auttaa tekstin julkaisemisessa esimerkiksi kirjana.

Puhtaaksi­kirjoituksen suuntaa-antava sanahinta on alk. 0,02 euroa + alv. 24 %.

Puhtaaksi­kirjoituksen hyödyt

Jotta aineis­toa voi muokata esimer­kiksi tekstin­käsittely­ohjelmalla, se tulee muuntaa muokat­tavissa olevaksi tekstiksi. Sähköinen, muokattavissa oleva teksti muun muassa

  • parantaa aineis­ton käytettä­vyyttä
  • helpottaa tietyn asian löytä­mistä suuresta tekstimassasta.

Kirjoitamme puhtaaksi muokattavissa olevaan tekstimuotoon

  • paperilla olevia tekstejä
  • skannattuja tekstejä.

Jättäkää puhtaaksi­kirjoitus meidän hoidettavak­semme

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin puhtaaksi­kirjoitus­tarpeistanne ja myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­tanne!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen