Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Tietojen tallentaminen

Tietojen tallentaminen

Tallen­namme Kieliluotsissa erilai­sia tietoja tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin ja muihin asiak­kaidemme halua­miin kohtei­siin. Tiedot voivat olla muun muassa yritys-, asiakas- tai tuote­tietoja.

Tallen­nettavat tiedot voivat olla esimerkiksi teksti­asia­kirjoissa, laskenta­taulu­koissa tai paperilla. Toisinaan, kuten tietoj­ärjestelmä­uudistusten yhteydessä, tietoja voi myös olla tarvetta siirtää tieto­järjestelmästä toiseen.

Ennen tietojen tallen­tamista voimme tarvit­taessa muokata tiedot sopi­vaan muotoon. Voimme myös oiko­lukea ja korjata ne suomen kielen sään­töjen mukai­siksi.

Tallen­nettavat tiedot voivat olla myös salassa pidettäviä, sillä Kieliluotsi noudattaa kaikessa toimin­nassaan ehdotonta vaitiolo­velvollisuutta. Voimme myös tarvit­taessa tehdä asiakkaan kanssa erillisen salassa­pito­sopimuksen.

Tallennamme tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin ja muihin asiak­kaidemme haluamiin kohteisiin

  • yritys­tietoja
  • asiakas­tietoja
  • tuotetietoja
  • muita tallennet­tavissa olevia tietoja.

Jätä tietojen tallen­taminen meidän huolek­semme

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin tietojen tallen­tamiseen liitty­vistä tarpeis­tasi sekä myös mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­ta!