Kieliluotsi

Kieliluotsi

Palvelut > Tietojen tallentaminen

Tietojen tallentaminen

Tallen­namme Kieliluotsissa erilai­sia tietoja tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin ja muihin asiak­kaidemme halua­miin kohtei­siin. Ennen tietojen tallen­tamista voimme tarvit­taessa muokata tiedot sopi­vaan muotoon sekä oiko­lukea ja korjata ne suomen kielen sään­töjen mukai­siksi.

Tietojen asian­mukainen tallen­taminen lisää tiedon käytettä­vyyttä

Yritykset ja muut organi­saatiot tarvit­sevat toimin­nassaan yleensä valta­vasti eri­laista tietoa, esimer­kiksi asiakas- ja tuote­tietoja. Ideaali­tilan­teessa tiedot ovat järjes­telmälli­sesti tallen­nettuina johonkin tieto­järjestel­mään/tieto­kantaan. Asiat eivät kuiten­kaan aina ole näin hyvällä tolalla. Tärkeitä tietoja voi olla tallessa myös esimer­kiksi teksti­asia­kirjoissa, laskenta­taulu­koissa ja pape­rilla.

Pelkäs­tään pape­rilla olevat tärkeät tiedot kannattaa ehdot­tomasti tallentaa sähköi­seen muotoon, jotta tietojen käytet­tävyys paranisi ja säily­vyys voitai­siin turvata. Seuraava askel on sähköi­sessä muodossa olevien tärkeiden tietojen tallen­taminen käyttö­tarkoitukseen sopivaan tieto­järjes­telmään/tieto­kantaan, jolloin tietojen saavutet­tavuus ja käytet­tävyys para­nevat enti­sestään.

Toisinaan, esimer­kiksi tietoj­ärjestelmä­uudistusten myötä, tietoja voi myös olla tarvetta siirtää tieto­järjestelmästä toiseen. Yritys­ten ja muiden organisaa­tioiden omat resurs­sit eivät kuiten­kaan välttä­mättä riitä tällai­siin tiedon tallennus- ja siirto­projek­teihin. Mutta ei hätää – Kieliluotsi on olemassa teitä varten!

Tallennamme tieto­järjestelmiin, tieto­kantoihin ja muihin asiak­kaidemme haluamiin kohteisiin

  • yritys­tietoja
  • asiakas­tietoja
  • tuotetietoja
  • muita tallennet­tavissa olevia tietoja.

Jättäkää tietojen tallen­taminen meidän huolek­semme

Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin, niin voimme keskus­tella tarkemmin tietojen tallen­tamiseen liitty­vistä tarpeis­tanne sekä myös muista mahdol­lisista kieli­apua vaati­vista asiois­tanne!

Kieliluotsin kaikki palvelut

Oikoluku ja kielen­tarkistus

Tekstin tuottaminen

Käännökset

Kieli­koulutus

Tutkimus ja tiedon­haku

Puhtaaksi­kirjoitus

Tietojen tallen­taminen